Innu-aimun, eshkᵘ nanitam innu-aimun - June 13, 2012

Mishta-shashish ute innuat eshpish taht. Shashish uet ashu-patshitinahk utaitunuau kie utaimunuau, utauassimuaua kie ussimuaua manaht. Aianishkat, nanitam eshku tshika tau innu muku ua ishinakushit, muku ua ishinniut kie muku ua ishi-aimit. Mishta-shutshishikupan tapue katshi shaputueshkak kie nikanutet, inniunnu niashatak. Ume pishimu, ishi-tshissinuatshitakanu miam innu-aimun-pishimu. Ui kanapua uapatiniuenanu eshpish ishpitenitakuak innu-aimun. Nutim ute eshpitashkamikat assit etatiki…. Read the full article

Innu-aimun -

Uetshitshipaniti uinashku-pishimu, ishi-tshissinuatshitakanu miam « innu-aimun-pishimu », eshpish an ishpitenitakuak aimun, innu-aimun. Peikushu ne eshi-aimiaku nutim etashiaku tshinanu innuat. Shash tshipa ui ishpitenitenan innu-aimun, shash tshipa ui akua tutenan tshetshi minekash eshku ishi-aiminanut nete tshitassinat. Mitshena innu-assia anite innuat etaht : nete itetshe mamit takuan Pakut-shipu, Unaman-shipu, Nutashkuan kie Ekuanitshu. Nete nutshimit takuan Matimekush, Tshishe-shatshiu…. Read the full article

Jeux interactifs - December 16, 2011

16 décembre 2011 Jeux interactifs Niveau 1 Lecture et Écriture en innu Une série d’une douzaine de leçons avec une soixantaine d’exercices interactifs, disponibles dans trois dialectes différents: Est, Ouest et Central (nouveau). Jouez pour apprendre l’orthographe standard de la langue innue! Vocabulaire innu (nouveau) Une série d’une douzaine de leçons avec une soixantaine d’exercices…. Read the full article

Bonjour tout le monde! Kuei! - April 1, 2011

Bienvenue sur le blog de langue innue. Vous trouverez ici toutes sortes d’information sur la langue, l’orthographe, la grammaire de la langue innue. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Visitez aussi notre page Facebook: Innu-aimun. Iame.

Innu-aimun mak eshi-mashinataikanit -

Ushkat, neni ka papeikushteshiti tshika uitenan iapashtakaniti meshinaitshenanuti. Kutunnu ashu peiku kie ma peikunnu ashu peiku (11) itatina neni kapapeikushteshiti. Uet ishinikateti, peikushteshua neni. a e i u h k m n p s t Neni kapapeikushteshiti meshinaitshenanuti apashtakanua. Peiku kapapeikushtesht takuan, iapashtakanit aiminanuti, anitshenat pessamiunnuat mak pekuakamiunnuat apashtauat eimitaui, eukuan ne l. Eukuan ishi-utinakanipan…. Read the full article