Vocabulaire fourni par l’institut culturel et éducatif montagnais, 2006.

atishkauikana

Mushuau-aimun

kashipekut

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kaishkuteushit

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

katshishtemauaput

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kaiapitshiminet

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kamitshinanusht

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kauapinuat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kamikuat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kaututishimikuat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kauapishipekut

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kakashteuat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kakashteu-uasheshkunat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kauasheshkunat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kauapat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kauishauat

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun