1 – 10

1 peiku
2 nishu
3 nishtu
4 neu
5 patetat
6 kutuasht /
ashutash
7 nishuasht /
nishuautash
8 nishuaush /
nianeu
9 peikushteu
10 kutunnu /
peikunnu

 

10+

10 kutunnu /
peikunnu
11 kutunnu ashu peiku /
peikunnu ashu peiku/
peikushap
12 kutunnu ashu nishu /
peikunnu ashu nishu/
nishushap
13 kutunnu ashu nishtu /
peikunnu ashu nishtu/
nishtushap
14 kutunnu ashu neu /
peikunnu ashu neu/
neushap
15 kutunnu ashu patetat /
peikunnu ashu patetat
16 kutunnu ashu kutuasht /
peikunnu ashu kutuasht/
peikunnu ashu ashutash
17 kutunnu ashu nishuasht /
peikunnu ashu nishuasht/
peikunnu ashu nishuautash
18 kutunnu ashu nishuaush /
peikunnu ashu nishuaush/
peikunnu ashu nianeu
19 kutunnu ashu peikushteu /
peikunnu ashu peikushteu

 

20+

20 nishunnu
21 nishunnu ashu peiku
22 nishunnu ashu nishu
23 nishunnu ashu nishtu
24 nishunnu ashu neu
25 nishunnu ashu patetat
26 nishunnu ashu kutuasht /
nishunnu ashu ashutash
27 nishunnu ashu nishuasht /
nishunnu ashu nishuautash
28 nishunnu ashu nishuaush /
nishunnu ashu nianeu
29 nishunnu ashu peikushteu

 

30+

30 nishtunnu
31 nishtunnu ashu peiku
32 nishtunnu ashu nishu
33 nishtunnu ashu nishtu
34 nishtunnu ashu neu
35 nishtunnu ashu patetat
36 nishtunnu ashu kutuasht /
nishtunnu ashu ashutash
37 nishtunnu ashu nishuasht /
nishtunnu ashu nishuautash
38 nishtunnu ashu nishuaush /
nishtunnu ashu nianeu
39 nishtunnu ashu peikushteu

 

40+

40 neunnu
41 neunnu ashu peiku
42 neunnu ashu nishu
43 neunnu ashu nishtu
44 neunnu ashu neu
45 neunnu ashu patetat
46 neunnu ashu kutuasht /
neunnu ashu ashutash
47 neunnu ashu nishuasht /
neunnu ashu nishuautash
48 neunnu ashu nishuaush /
neunnu ashu nianeu
49 neunnu ashu peikushteu

 

50+

50 patetat-tatunnu
51 patetat-tatunnu ashu peiku
52 patetat-tatunnu ashu nishu
53 patetat-tatunnu ashu nishtu
54 patetat-tatunnu ashu neu
55 patetat-tatunnu ashu patetat
56 patetat-tatunnu ashu kutuasht /
patetat-tatunnu ashu ashutash
57 patetat-tatunnu ashu nishuasht /
patetat-tatunnu ashu nishuautash
58 patetat-tatunnu ashu nishuaush /
patetat-tatunnu ashu nianeu
59 patetat-tatunnu ashu peikushteu

 

60+

60 kutuasht-tatunnu
61 kutuasht-tatunnu ashu peiku /
ashutash-tatunnu ashu peiku
62 kutuasht-tatunnu ashu nishu /
ashutash-tatunnu ashu nishu
63 kutuasht-tatunnu ashu nishtu /
ashutash-tatunnu ashu nishtu
64 kutuasht-tatunnu ashu neu /
ashutash -tatunnu ashu neu
65 kutuasht-tatunnu ashu patetat /
ashutash -tatunnu ashu patetat
66 kutuasht-tatunnu ashu kutuasht /
ashutash-tatunnu ashu ashutash
67 kutuasht-tatunnu ashu nishuasht /
ashutash-tatunnu ashu nishuautash
68 kutuasht-tatunnu ashu nishuaush /
ashutash-tatunnu ashu nianeu
69 kutuasht-tatunnu ashu peikushteu /
ashutash-tatunnu ashu peikushteu

 

70+

70 nishuasht-tatunnu /
nishuautash-tatunnu
71 nishuasht-tatunnu ashu peiku /
nishuautash-tatunnu ashu peiku
72 nishuasht-tatunnu ashu nishu /
nishuautash-tatunnu ashu nishu
73 nishuasht-tatunnu ashu nishtu /
nishuautash-tatunnu ashu nishtu
74 nishuasht-tatunnu ashu neu /
nishuautash-tatunnu ashu neu
75 nishuasht-tatunnu ashu patetat /
nishuautash-tatunnu ashu patetat
76 nishuasht-tatunnu ashu kutuasht /
nishuautash-tatunnu ashu ashutash
77 nishuasht-tatunnu ashu nishuasht /
nishuautash-tatunnu ashu nishuautash
78 kutuasht-tatunnu ashu nishuaush /
nishuautash-tatunnu ashu nianeu
79 kutuasht-tatunnu ashu peikushteu /
nishuautash-tatunnu ashu peikushteu

 

80+

80 nishuaush-tatunnu /
nianeu-tatunnu
81 nishuaush-tatunnu ashu peiku /
nianeu-tatunnu ashu peiku
82 nishuaush-tatunnu ashu nishu /
nianeu-tatunnu ashu nishu
83 nishuaush-tatunnu ashu nishtu /
nianeu-tatunnu ashu nishtu
84 nishuaush-tatunnu ashu neu /
nianeu-tatunnu ashu neu
85 nishuaush-tatunnu ashu patetat /
nianeu-tatunnu ashu patetat
86 nishuaush-tatunnu ashu kutuasht /
nianeu-tatunnu ashu ashutash
87 nishuaush-tatunnu ashu nishuasht /
nianeu-tatunnu ashu nishuautash
88 nishuaush-tatunnu ashu nishuaush /
nianeu-tatunnu ashu nianeu
89 nishuaush-tatunnu ashu peikushteu /
nianeu-tatunnu ashu peikushteu

 

90+

90 peikushteu-tatunnu
91 peikushteu-tatunnu ashu peiku
92 peikushteu-tatunnu ashu nishu
93 peikushteu-tatunnu ashu nishtu
94 peikushteu-tatunnu ashu neu
95 peikushteu-tatunnu ashu patetat
96 peikushteu-tatunnu ashu kutuasht /
peikushteu-tatunnu ashu ashutash
97 peikushteu-tatunnu ashu nishuasht /
peikushteu-tatunnu ashu nishuautash
98 peikushteu-tatunnu ashu nishuaush /
peikushteu-tatunnu ashu nianeu
99 peikushteu-tatunnu ashu peikushteu
100 peikumitashumitannu
200 nishumitashumitannu
300 nishtumitashumitannu
400 neumitashumitannu
500 patetat-tatumitashumitannu
600 kutuasht-tatumitashumitannu /
ashutash-tatumitashumitannu
700 nishuasht-tatumitashumitannu /
nishuautash-tatumitashumitannu
800 nishuaush-tatumitashumitannu /
nianeu-tatumitashumitannu
900 peikushteu-tatumitashumitannu
101 peikumitashumitannu ashu peiku
202 nishumitashumitannu ashu nishuu
303 nishtumitashumitannu ashu nishtuu
404 neumitashumitannu ashu neu
505 patetat-tatumitashumitannu ashu patetat
606 kutuasht-tatumitashumitannu ashu kutuasht /
ashutash-tatumitashumitannu ashu ashutash
707 nishuasht-tatumitashumitannu ashu nishuasht /
nishuautash-tatumitashumitannu ashu nishuautash
808 nishuaush-tatumitashumitannu ashu nishuaush /
nianeu-tatumitashumitannu ashu nianeu
909 peikushteu-tatumitashumitannu ashu peikushteu
111 peikumitashumitannu ashu peikunnu ashu peiku /
peikumitashumitannu ashu kutunnu ashu peiku
222 nishumitashumitannu ashu nishunnu ashu nishu
333 nishtumitashumitannu ashu nishtunnu ashu nishtu
444 neumitashumitannu ashu neunnu ashu neu
555 patetat-tatumitashumitannu ashu patetat-tatunnu ashu patetat
666 kutuasht-tatumitashumitannu ashu kutuasht-tatunnu ashu kutuasht /
ashutash-tatumitashumitannu ashu ashutash-tatunnu ashu ashutash
777 nishuasht-tatumitashumitannu ashu nishuasht-tatunnu ashu nishuasht /
nishuautash-tatumitashumitannu ashu nishuautash-tatunnu ashu nishuautash
888 nishuaush-tatumitashumitannu ashu nishuaush-tatunnu ashu nishuaush /
nianeu-tatumitashumitannu ashu nianeu-tatunnu ashu nianeu
999 peikushteu-tatumitashumitannu ashu peikushteu-tatunnu ashu peikushteu
1000 peikutshishemitashumitannu
2000 nishutshishemitashumitannu
3000 nishtutshishemitashumitannu
4000 neutshishemitashumitannu
5000 patetat-tatutshishemitashumitannu
6000 kutuasht-tatutshishemitashumitannu /
ashutash-tatutshishemitashumitannu
7000 nishuasht-tatutshishemitashumitannu /
nishuautash-tatutshishemitashumitannu
8000 nishuaush-tatutshishemitashumitannu /
nianeu-tatutshishemitashumitannu
9000 peikushteu-tatutshishemitashumitannu