mashku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

amishku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

pineshish na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

atiku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

atikuat na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

minush na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

minushiss na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

atimu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

atimuss na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

shiship na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

shishipiss na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

mitshishu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

namesh na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

matsheshu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

nishk na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

tshiashku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

pishu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

pishiss na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

mush na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

uhu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

pineu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kukush na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kaku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

uapineu na

Mushuau-aimun

uapush na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

kakatshu na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

atshiku na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun

maikan na

Sheshatshiu-aimun
Mushuau-aimun