Sheshatshiu-atanukana mak tipatshimuna
Mythes et récits innus du Labrador

Livret 1

  • 01 Mishta-paushtiku (PDF)
  • 02 Uapush (PDF)
  • 03 Mishikamaunnu (PDF)
  • 04 Uapush mak Umatshashkuku (PDF)
  • 05 Aiasheu (PDF)
  • 06 Ka ui uitshimikut kakua (PDF)
  • 07 Atiku-mitshuap (PDF)
  • 08 Ka uitashkumat (PDF)
  • 09 Misses Hubbard (PDF)

 

Book 1 Cover